Staff:

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Dorothy Shull

Director

 

Ms. Elizabeth Shull

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elizabeth Shull, K2
 
 
Christi Gaetaniello, K2
 
 
Tammy Girault, K2 Assistant
 
 
Samantha Ashley, K3
 
 
Shelby Musgrove, K3
 
 
Mrs. Brenda Nixon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brenda Nixon, K4
 
 
Tina Richardson, K5